Informacje dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. ( zwane dalej RODO ).

Informujemy, że bezpieczeństwo danych osobowych od zawsze było dla nas sprawą priorytetową. Wyprzedzając wszelkie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawsze robiliśmy to w sposób możliwie najbezpieczniejszy z poszanowaniem wszelkich praw do prywatności, dlatego też obecne dyrektywy nie powodują żadnych poważniejszych zmian w sposobie przetwarzania danych przez naszą firmę.

Administratorem danych osobowych jest:
VILLA BERGERA – Richard Berger z siedzibą w 58-200 Dzierżoniowie, Ul. H. Sienkiewicza 15
NIP: 882-195-75-59

Kontakt:
– poprzez email: info@villa-bergera.pl
– telefonicznie: +48 512 248 550, 74 831 04 79
– listownie – na adres podany powyżej

Dane osobowe pozyskujemy i przetwarzamy w związku z zmówieniem jednej z usług, które oferujemy. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie o ich statusach. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych. Na każdym etapie realizacji naszych usług pozyskujemy oraz przetwarzamy tylko i wyłącznie minimalne i niezbędne dane. Są to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, zamieszkania, adres do korespondencji, opcjonalnie PESEL, rejestrowe dane firmowe. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych oraz ewentualne podmioty upoważnione przez administratora do przetwarzania tych danych w ramach realizacji zamówionych produktów/ usług. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r), prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.